Vakfın Senedi

T.C.

İSTANBUL

15. NOTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 

MACİT BAKKALOĞLU

Aksaray, Atatürk Bulvarı

No: 128 Tel: 22 06 32

 

VAKIF SENEDİNİN DÜZENLENMESİ

 

Bindokuzyüzyetmişüç senesi Ocak ayının sekizinci Pazartesi günü 08.01.1973. Ben zirdeki imza ve mührü yazılı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bahşettiği selâhiyetleri haiz İstanbul 15. Noteri Macit BAKKALOGLU, Aksaray, Atatürk Bulvarı Cad. No 128 deki dairemde vazife görmekte iken İstanbul’da Beyazıt, Bakırcılar, Şeker Ahmet Paşa Sokak No: 13, Kat: 5’ de faaliyette bulunan, İcra Vekilleri Heyetinin 10.02.1953 tarih ve 4/169 sayılı kararı ile umumi menfaatlere yarar cemiyetlerden olduğu tespit edilen İLİM YAYMA CEMİYETİ başkanı sıfatı ile ibraz ettiği Fatih nüfusundan 09.05.1969 tarihinde 37138l-E/581 No. ile verilmiş, fotoğraflı hüviyetine göre 1326 tarihinde Kosova’da Vasfiye’den doğmuş, Hafız Ömer oğlu ve kütükte; İstanbul, Fatih, Merkez Şehresmi, Hafızpaşa, H/17, C/1 B.S./l0l de kayıtlı olan Yusuf TÜREL bana müracaatla re’sen bir vakıf senedi hakkındaki takririn resmi senede bağlanmasını ve tasdik edilmesini istedi. Kendisinin kanuni ehliyetleri haiz olduğunu anladım. Bu sırada Fatih, Şehresmi Mahallesi. Baş Müezzin Sokak No: 14, Kat: 1 de Mustafa Hikmet AKDERE ile Üsküdar, Bağlarbaşı, Nuh Kuyu Caddesi No: 385/10 da mukim Remzi YAZICI şahit ve muarif sıfatı ile hazır bulunuyorlardı. Bunun üzerine de Yusuf TÜREL söze başlayarak

“Başkanı bulunduğum İlim Yayma Cemiyeti Nizamnamesinin 20. ve müteakip maddeleri hükümlerinin verdiği selâhiyete binaen ve Cemiyet İdare Heyeti’nin aldığı karar üzerine aşağıdaki gayelerde kullanılmak ve bu şartlarla yürütülmek için “İLİM YAYMA VAKFI” adı ile bir vakıf kurulmuştur. Vakfın idare merkezi İstanbul’dur.”

8 OCAK 1973

 

TAKDİM

 

“Türk Milleti”nin şuurunda ve şuur altında yaşattığı “Başkasına Faydalı Olma” düşüncesini “İLİM YAYMA CEMİYETİ” mensupları. “İLİM YAYMA VAKFI” ile teyid etmek arzu ve emeli ile aziz milletimizin huzuruna çıkmaktadır.

Bin senelik tarihimizde, amme hizmetlerinin temelini teşkil etmiş “VAKIF” hususi ve amme hukukunun bir müessesesi olmaktan çok “İLAHİ” bir duygudur.

Türk’ün “diğergâm” düşünce ve İslam’ın “Menfaati insanlara ait ALLAH’IN MÜLKÜ” diye vasıflandırılan “VAKIF” müessesesini, İLİM YAYMA CEMİYETİ mensupları olarak bizler her iki değerde kabul ediyor, bu değer ve inanışla, Aziz Milletimize sunuyor, ALLAH’a emanet ediyor, ilelebet devamını niyaz ediyoruz.

 

                                                                  İLİM YAYMA CEMİYETİ

 

VAKIF SENEDİ

MADDE 1- VAKFIN ADI: Vakfın adı ‘İLİM YAYMA VAKFI’dır. Bu senette “VAKIF” tabiri bu adı ifade eder.

MADDE 2- VAKFIN MERKEZİ: Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Vakıf Umumi Heyeti, lüzumu halinde şubeler açılmasına karar verebilir.

MADDE 3- VAKFIN GAYESİ: Vakfın gayesi, memleket dâhilinde ve haricinde ilmin yayılmasını teşviktir. Bu gayeye vusul için:

 1. a) Her derecedeki tedris müessesinde tahsil veya ihtisas yapan kabiliyetli Türk çocuklarına nakdî ve aynî yardımlar yapmak,
 2. b) Tahsilin her derecesindeki ihtiyacı karşılamak için okul, yurt, kütüphane ve kurs binaları inşa etmek ve idare etmek, kiralamak ve kiraya vermek, aynı gaye doğrultusunda faaliyet gösteren her türlü özel ve tüzel kişilerle, resmi ve özel kurum ve kuruluşların, Vakıf ve derneklerin tesis ettikleri mümasil müesseselere de maddi ve ayni yardımlarda bulunmak,
 3. c) İlmî araştırmaları teşvik etmek, ilmî kongre ve konferanslara iştirak edeceklere nakdi muavenette bulunmak,
 4. d) İlmin yayılması maksadı ile her türlü neşriyat yapmak ve aynı gaye ile neşriyat yapan şahıs ve müesseselere aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak.
 5. e) Gerekli kanuni izinler alınmak suretiyle anaokulu, ilköğretim okulu, lise, kolej, Anadolu liseleri, fen liseleri ve her çeşit meslek liseleri, üniversite, fakülte, yüksek okul, her türlü teknik sosyal hizmet eğitim ve öğretim kuruluşları ile yüksek teknoloji, sosyal bilimler, fen bilimleri ve diğer enstitüler, araştırma merkezleri ve akademileri, kısaca her seviyede eğitim ve öğretim müesseselerini müstakillen veya vakıfça uygun görülecek resmi ve özel kuruluşlarla müştereken kurmak ve yönetmek,
 6. f) Gerektiğinde ilgili mercilerin mevzuatta ön gördüğü şartlara uyarak yurt dışındaki emsal kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, yurt dışında da bu fıkrada zikredilen bu müesseseleri açmak. Yurt içinde ve yurt dışında Vakıf faaliyetlerini tanıtmak ve benzer amaçlı vakıf ve derneklerle ilişkileri geliştirmek. Bu amaçlarla gerçek ya da tüzel kişilerle iş birliği ve projeler yapmak.
 7. g) Vakfın gayesi doğrultusunda yetkili makamların izni ile şube, temsilcilik ve irtibat bürosu veya benzeri adlarla yurt içinde ve dışında birimler oluşturmak.
 8. h) Mevzuatın izin vermesi halinde yurt dışındaki üniversitelerin ve her seviyede eğitim, öğretim ve araştırma müesseselerinin yurt içinde şubelerini açmak.
 9. i) Yurt içinde ve dışında meydana gelebilecek tabii afetler neticesinde afet bölgesindeki yardıma muhtaç kişilere gerekli yasal izinler alınarak doğrudan veya dolaylı olarak yardım etmek, ihtiyaç sahibi kişilere ve öğrencilere yardımda bulunmak ve gerektiğinde ödünç vermek. Gıda bankacılığı yapmak, bu kapsamda yardıma muhtaç kişilere ve öğrencilere gıda, temizlik, giyecek, yakacak ve benzeri ayni yardımlarda bulunmak.
 10. k) Ülkemizde her türlü eğitim kurumlarında tahsil veya ihtisas yapan kabiliyetli, başarılı, ekonomik ve sosyal bakımdan yardıma muhtaç öğrenci ve ilim erbabına nakdî ve aynî yardım yapmak,
 11. l) İlmî çalışmalar ile eğitim ve kültür alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, ilmi seminer, kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,
 12. m) Vakfın gayesini gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurtdışında vakıf kurmak ve bu vakıflara ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

MADDE 4- VAKFA TAHSİS EDİLEN MAMELEK: Bu resmi senette derpiş edilen gayelerin tahakkuku için vakfa aşağıdaki mamelek tahsis edilmiştir.

 

MADDE 5 - VAKFIN SAİR GELİRLERİ: İşbu senedin 4. maddesinde, vakfın tahsis edilen mamelekten gayri vakıf, her cins menkul ve gayrimenkul, nakdi değeri olan hakları yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, tahvillerini, intifa senetlerini, menkul kıymetlerini, alacak ifade eden senetleri, kuponları hibe veya vasiyet sureti ile temellük edebilir.

Vakıf gayesinin tahakkuku ve gelirlerinin artırılması amacıyla iktisadi işletmeler kurabilir, gayesine uygun hisse senetleri alıp satabilir ve şirket hisseleri alabilir. Ticari şirketlere ve işletmelere kuruluşta veya kuruluş sonrasında ortak olabilir, kuruluş sermayesi ya da girişim sermayesi yatırım fonu kurabilir.

Mevzuatın müsaadesi halinde devlet ve her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından yardım alır ve maksadına uygun şekilde harcar.

Vakfın gayesinde mündemiç hizmetler için yapılacak tahsisli teberrular tahsisteki maksadına harcanır.

MADDE 6 - VAKIF MALLARININ İDARESİ:

Vakfın sahip olduğu ve olabileceği bilcümle mal ve haklar, vakfın gayesinin tahakkuku için, Medeni Kanun’un 73 ve müteakip maddelerini tadil eden 903 sayılı kanun ve mezkûr kanunun tatbikine mütedair nizamname ile işbu kanun ve nizamnamede yapılacak tadilatla vazedilecek yeni hükümler ve işbu vakıf senedinde derpiş edilen hükümler dairesinde kullanılır, Ezcümle;

 1. a) Vakıf gayesini ihlal etmemek şartı ile gayrimenkulleri satabilir.
 2. b) Gayrimenkuller üzerinde her türlü ipotek tesis edebilir.
 3. c) Mülkiyetten gayri ayni haklar tesis edebilir.
 4. d) Gayrimenkulleri trampa edebilir.
 5. e) İştirak halinde bulunan mülkleri müşterek mülk haline getirebilir.
 6. f) Kanuni tahdit dışında kalan, miktar ve değeri tahdit edilmeksizin ayni ve nakdi bağış kabul edebilir.
 7. g) Gayrimenkuller satın alabilir,
 8. h) Müzayede ve münakasalara iştirak edebilir.
 9. i) Sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerden bir kısmını veya tamamını teminat olarak gösterebilir veya teminat olarak kabul edebilir.

MADDE 7 - VAKFIN YEDEK AKÇESİ:

Vakfın senelik gelirinden gayesine dâhil olmayan bilumum masraflar ve teftiş masrafına iştirak payı ayrıldıktan sonra bakiye kalan kısımdan % 10 yedek akçe olarak tefrik edilir.

Yedek akçe vakıf hizmetlerini, idare masraflarını girişilen taahhütleri ve melhuz masrafları karşılamak üzere biriktirilir.

Yedek akçe Vakfın beş senelik hizmetlerini karşılayabilecek miktara baliğ oluncaya kadar ayrılmaya devam olunur.

Yedek akçe nakit olarak saklanabileceği gibi her nevi tahvilat, hisse senedi veya gayrimenkul satın almak suretiyle değerlendirilebilir.

Yedek akçenin ne suretle değerlendirileceği hususunu Mütevelli Heyet karara bağlar.

MADDE 8 - VAKIF GELİRİNİN TAHSİS ŞEKLİ:

Tahsisli teberrular dışında kalan Vakfın bütün gelirleri, Vakfın gayesindeki hizmetlerin yapılmasını temin zımnında Mütevelli Heyetçe tespit edilecek esas ve nispetlerde harcanır.

Ancak, bu harcamalarda Vakfın diğer gelirlerinin tamamının % 80’inin Umumi, Hususi ve Katma bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan amme hizmetlerinin ifası için tahsis edilir.

Türk medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzük’ün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakfın amaçlarına tahsis veya sarfedilir.

MADDE 9 - VAKFIN ORGANLARI:

Vakfın üç organı vardır. Bunlar da

 1. a) Vakıf Umumi Heyeti
 2. b) Vakıf Mütevelli Heyeti
 3. c) Vakıf Murakabe Heyeti

MADDE 10 - VAKIF UMUMİ HEYETİ

Umumi Heyet İstanbul’un en büyük mülki idare amiri, İstanbul Büyükşehir Belediye Reisi, İstanbul Müftüsü, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı  ve (98) doksansekiz kurucu üye ile yeni seçilecek üyelerden oluşur.

 1. a) Kurucu Üyeler:

(98) doksansekiz kişiden ibarettir.

 1. b) Seçilen Üyeler:

Umumi Heyetin mürettep azasının 1/10’unun teklifi ve mürettep azasının yarısından bir fazlasının reyi ile kurucu üye sayısının % 30’una kadar yeni üye alımı yapılabilir.

Yeni seçilen üyeler (a) şıkkındaki kurucu üyeler ile aynı hak ve yükümlülüğü haizdir.

Makamları temsil edenler haricinde, Umumi Heyette inhilal edecek azalığa, memleketin ilim, ticaret ve sanayi hayatında tanınmış ve hayırseverliği ile bilinen kimseler arasında Umumi Heyetin mürettep azasının yarısından bir fazlasının reyi ile yenisi seçilir.

 

İstanbul’un en büyük mülki amiri Elyevm Vali Vefa POYRAZ

İstanbul Belediye Reisi Elyevm Dr. Fahir ATABEY

İstanbul Müftüsü Elyevm A. Şeref GÜZELYAZICI

ile vakıf kurucusu olmayı kabul eden;

 1. Abdülkadir ÇAVUŞOĞLU Sanayici
 2. Av. Yusuf TÜREL
 3. Hasan Tahsin UĞUR Tüccar
 4. Nazif ÇELEBİ Tüccar
 5. Mehmet GÜLER Sanayici
 6. Mehmet ÜRETMEN Sanayici
 7. Sabri ÜLKER Sanayici
 8. Prof. Sabahattin ZAİM
 9. Mustafa DOĞANBEY Tüccar
 10. Muammer TOPBAŞ       Sanayici
 11. Sabahattin TOPBAŞ       Sanayici
 12. Abidin TOPBAŞ Sanayici
 13. Asım ÜLKER Sanayici
 14. Av. Hamid ÇAĞIL
 15. Fehmi BİLGE Sanayici
 16. Mustafa BİLGE Sanayici
 17. Ömer DERİN Tüccar
 18. Ahmet YILDIZ Tüccar
 19. S. Sabit İSHAKOĞLU Sanayici
 20. Prof. A. Korkut ÖZAL
 21. Dr. İ. Niyazi KURTULMUŞ
 22. Sabri ÖZPALA Tüccar
 23. Dr. Cavit AYDIN
 24. Feyzullah DEĞERLİ Vaiz
 25. Müh. Kazım SAVAŞ
 26. Ömer Lütfi ÇULHA Tüccar
 27. Av. Ali OĞUZ
 28. H. Raşit KÜÇÜK Zanaatkâr
 29. İ. Hakkı UĞUR Tüccar
 30. Prof. Dr. F. Kerim GÖKAY
 31. Prof. Dr. Ayhan SONGAR
 32. Prof. Dr. Süleyman YALÇIN
 33. Prof. Mehmet BİLGE
 34. Prof. Osman Nuri ÇATAKLI
 35. Dr. Osman ÖZTÜRK
 36. Prof. Nevzat YALÇINTAŞ
 37. Durmuş OCAKÇIOĞLU Tüccar
 38. Av. Bekir SADAK
 39. Doç. Salih TUĞ
 40. Osman KILIÇ Tüccar
 41. Ömer KİRAZOĞLU Müh. Öğretmen
 42. Mahir İZ Öğretmen
 43. Ata KÖSEOĞLU Tüccar
 44. Burhanettin ZAİM İktisatçı
 45. Cemalettin TUNÇ Mali Müşavir
 46. Ali SÜNNETÇİOĞLU       Sanayici
 47. Cahit DOĞRU Mali Müşavir
 48. Refik BÜRÜNGÜZ Tüccar
 49. Süleyman KUŞÇULU Tüccar
 50. Yaşar TOPÇU Tüccar
 51. Nuri KEÇEBAŞ Sanayici-Tüccar
 52. Mehmet AYDIN Sanayici
 53. Yahya KIĞILI Tüccar
 54. Ahmet BÜYÜKDEMİR Tüccar
 55. Sedat ÇEBİ Tüccar
 56. Hamdi TÜREL Tüccar
 57. Fazlı SOFUOĞLU Tüccar
 58. Ömer ÇİZMECİ Sanayici
 59. M. Avni İMAN Tüccar
 60. Osman TALAY Tüccar
 61. Sadullah TALAY Tüccar
 62. Yusuf Ziya YAPAR Sanayici
 63. Prof. Mustafa KÖSEOĞLU
 64. Op. Dr. Asım TAŞER
 65. Ömer Lütfi TAKE Tüccar
 66. Mustafa TOPBAŞ Sanayici-Tüccar
 67. Musa UĞUR Tüccar
 68. Kemal ŞADOĞLU Tüccar
 69. Ali AYPAR Tüccar
 70. Ertuğrul ALEMDAR Sanayici
 71. Ali Rıza CANSU Tüccar
 72. Niyazi GÜNEY Tüccar
 73. Osman Nuri TİRYAKİOĞLU Tüccar
 74. İbrahim BODUR Sanayici
 75. Cemal İzzet ATAY Sanayici
 76. Eymen TOPBAŞ Sanayici
 77. Afif TOPBAŞ Sanayici
 78. Yurdakul DAĞOĞLU Tüccar
 79. Ömer OKYAY Tüccar
 80. Av. Cemalettin YAVAŞÇA
 81. Ender KİTAPÇI Tüccar
 82. Hüsnü ÇAKIR Tüccar
 83. Dr. Beşir AKINEL
 84. Turgut ÖZAL Mühendis
 85. Hüseyin TOKUZ Sanayici
 86. Hüseyin ÇIKRIKÇIOĞLU Hâkim
 87. Abdülkavi BEŞER Hâkim
 88. Süleyman SÜLEYMANGİL Sanayici
 89. Dr. Abdülkadir ULUĞ
 90. Yaşar BEKTAŞOĞLU Ev Hanımı
 91. Münevver AYAŞLI Gazeteci
 92. Sıdıka BİLİMER Ev Hanımı
 93. Saniye ALEMDAR Ev Hanımı
 94. Zehra ERTÜRK Ev Hanımı
 95. Hayriye CİVA Ev Hanımı
 96. Fatma Murat KAPLAN Ev Hanımı
 97. Fatma ŞENER Ev Hanımı
 98. Fatma Zehra TEZCAN Sanayici

 

(98) doksansekiz kişiden ibarettir.

 

MADDE 11 - VAKIF UMUMİ HEYETİ, VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:

Vakıf Umumi Heyetinin başlıca vazife ve selâhiyetleri şunlardır:

 1. a) Vakıf Mütevelli, Murakabe ve İstişare Heyetlerini seçmek ve icabında azletmek,
 2. b) Şubelerin açılmasına ve açılan şubelerin kapanmalarına karar vermek. (Şubelerin göreceği işler ve temsil selâhiyetleri açılış kararında gösterilir.)
 3. c) Vakfın gayesinde yer alan hizmetlerin ifası için takip edilecek yolları ve tatbik edilecek müeyyideleri gösteren talimatnameleri tasdik, tadil veya reddetmek,
 4. d) Vakfa ait menkul ve gayrimenkul malları ile sair hakların idari ve mali muamelelerini murakabe etmek,
 5. e) Vakıf bütçesini onaylamak,
 6. f) Kat’i hesapları ve bilançoları tetkik ve kabul etmek ve alakalıların beraat veya mesuliyetleri hakkında karar vermek,
 7. g) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlar hakkındaki teklifleri tetkik, kabul veya reddetmek,
 8. h) Vakıf senedinde Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal hükümler dairesinde değişiklik yapmak.

MADDE 12 - VAKIF UMUMİ HEYETİNİN TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ:

Vakıf Umumi Heyeti her sene olağan genel kurul toplantısını senenin ilk üç ayı içerisinde yapar.

Senelik mutat toplantı dışında Umumi Heyet, Mütevelli Heyetin göstereceği lüzum veya umumi heyet azasından en az 1/5’sinin yazılı talebi üzerine fevkalade olarak toplanır.

Umumi Heyeti toplantıya Mütevelli Heyeti başkanı davet eder. Vakfın umumi heyetinin ilk toplantısı vakfın tescilini takip eden ilk ay içinde yapılır.

Vakıf Umumi Heyeti, toplam üye sayısının yarısından fazlasının iştirakiyle toplanır. Kararlar, açık oy esasına göre ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. İşbu senette daha ağır bir nisap öngören hükümler saklıdır. Senette gizli oy esası kabul edilen hallerde ise, Vakıf Umumi Heyeti tarafından oylamanın açık yapılacağına ilişkin karar alınmadığı takdirde gizli oy esası uygulanır. Toplantıları, umumi heyetin kendi arasından seçeceği bir başkan ve iki katipten teşekkül eden bir "başkanlık divanı" idare eder.

MADDE 13 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ:

Vakıf Mütevelli Heyeti Vakıf Umumi Heyetinin mürettep sayısından bir fazlasının gizli reyi ile kendi aralarından üç sene vazife görmek üzere seçeceği (15) azadan terekküp eder.

Mütevelli Heyet azasının 1/3’ü her sene yenilenir. İlk mütevelli heyetteki zevattan 1. ve 2. sene yenilenecek azaların isimleri ad çekme suretiyle tespit olunur. Müddeti biten aza yeniden seçilebilir.

MADDE 14 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNDE İNHİLAL (YENİ SEÇİM):

Mütevelli Heyeti azalığının mürettep sayısının 2/5’inin inhilali halinde yenileri seçilinceye kadar geri kalan azalar ile Mütevelli Heyet vazifesine devam eder.

İnhilaller için Umumi Heyetin ilk toplantısında seçim yapılır. Yeniden seçilenler yerine seçildiklerinin bakiye müddetlerini tamamlar.

MADDE 15 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:

Vakıf Mütevelli Heyeti, işbu vakıf senedinin 3, 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesine çalışır. Bu cümleden olmak üzere, özellikle;

 1. a) Vakfın senelik bütçesini hazırlar ve vakfın umumi heyetinin onayına sunar. Vakıf bütçesinin uygulanmasını denetler ve gözetir.
 2. b) Vakfın ihtiyaç duyduğu personel kadrolarını belirler, belirlenen kadrolara geçici veya daimi personel ve hizmet alımlarını yapar, iş ya da hizmet alım sözleşmelerini tanzim eder ve gerektiğinde fesheder.
 3. c) İnşaat projelerini hazırlar.
 4. d) Vakfın gayesine giren hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu talimatnameleri hazırlar,
 5. e) Şubeleri teftiş ettirir,
 6. f) Vakfın leh ve aleyhine açılmış dava ve ihtilafların halli için lüzumlu kararları verir. Davalarda sulh ve ibra ve feragat hususlarında yetkisini kullanır,
 7. g) İşbu vakıf senedinde belirtilen istikrazi ve iltizami muamelelerde lüzumlu kararları ittihaz eder,
 8. h) İşbu vakıf senedinde yazılı gayenin “gayelerin” tahakkuku için gerekli bütün selâhiyetleri vakıf namına kullanır. Bu cümleden olmak üzere:

Vakıf senedinin 5. ve 6. maddesinde belirtilen tasarrufi ve iltizami muameleleri vakıf namına yapar. Vakıf gayesini ihlal etmemek şartı ile Vakfa ait gayrimenkuller üzerinde her türlü iltizamî ve tasarrufi muameleler yapar. Maksadı kalmayan ve gayeye uygun şekilde kullanılması mümkün olmayan gayrimenkullerin satışına, gayeye uygun ihtiyaç için gayrimenkul satın almaya, gayeye uygun inşaata karar verir. Senelere sarî olmak üzere girişilecek taahhütleri ve hukuki muameleleri yapabilir.

 1. i) Yetkisi dâhilinde bulunan hizmetlerin ifası için kendi içinden intihap edeceği bir veya birkaç üyeye selâhiyet verebilir.
 2. k) Vakıf Mütevelli heyeti, kendi üyeleri arasından, beş kişiden az olmamak üzere İcra kurulu oluşturur. İcra kurulunun çalışma şekli ve toplanma zamanı Mütevelli heyet tarafından kararlaştırılır. Mütevelli heyet, her zaman İcra kurulunun görevine son verebilir. İcra Kurulu oluşturulmuş olması Vakıf Mütevelli Heyetinin görev ve yetkilerini ortadan kaldırmaz. Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından aksine bir karar alınmamış ise İcra Kurulu, işbu maddede Mütevelli heyetine verilen yetki ve görevleri, (a) bendi hariç olmak üzere kullanabilir.

MADDE 16 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI:

Mütevelli heyeti aksine bir karar vermedikçe haftada bir defa toplanır. Toplantı nisabı mürettep sayı ekseriyetidir. Kararlar toplantıda bulunanların ekseriyet reyi ile alınır.

MADDE 17 - MÜTEVELLİ HEYETİNDE VAZİFE TAKSİMİ:

Mütevelli heyet ilk toplantısında kendi aralarında mürettep sayının ekseriyet reyi ile bir başkan, bir başkan vekili ve bir umumi kâtip, bir muhasip ve bir veznedar seçer.

MADDE 18 - BAŞKANIN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:

 1. a) Vakıf Mütevelli Heyeti’ne başkanlık eder.
 2. b) Umumi Heyet ve Mütevelli Heyet kararlarının yerine getirilmesini sağlar.
 3. c) Adli, idari, mali ve sair işlerde resmi ve hususi mercilerde vakfı temsil eder.
 4. d) Leh ve aleyhteki dava ve takipleri bizzat veya tayin edeceği vekil marifeti ile yürütür.
 5. e) İta amiri sıfatı ile ita emirlerini imzalar.
 6. f) İşbu vakıf senedinde belirtilen hükümler dairesinde ve selâhiyetli organların kararlarına istinaden, vakfın gayrimenkullerinin alım, satım, ipotek ve emsal muamelelerini yapar. Tapu dairesinde, icralar ve sair resmi mercilerde her türlü evrakı imzalar. Satış ve ipotek bedellerini ve icradaki paraları ahz-u kabz eder.

MADDE 19 - BAŞKAN VEKİLİ VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:

Başkanın bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyet toplantılarına başkanlık eder ve başkanın bütün vazifelerini yapar ve selâhiyetlerini kullanır.

MADDE 20 - UMUMİ KÂTİBİN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:

 1. a) Büro ve yazı işlerini tedbir eder,
 2. b) Mütevelli Heyet kararlarının zaptını tutar ve kararların deftere geçirilmesini sağlar,
 3. c) Vakfa ait evrakı muhafaza eder,
 4. d) Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyetine başkanlık eder,
 5. e) Başkan veya başkan vekillerinin gaybubetinde onların bütün selâhiyetlerini kullanır,
 6. f) Mütevelli Heyet toplantılarının ruznamesini hazırlar,
 7. g) Umumi Heyete sunulacak faaliyet raporunu hazırlar.

MADDE 21 - MUHASİBİN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:

 1. a) Vakfın mali işlerini tedvir eder,
 2. b) Tahsilât ve sarfiyatın usulüne göre yapılmasını sağlar,
 3. c) Muhasebe defterlerinin muntazam tutulmasını temin eder,
 4. d) Demirbaşların envanterini hazırlar,
 5. e) Bütçe ve kat’i hesapların hazırlanmasını sağlar.

MADDE 22 - VEZNEDARIN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:

 1. a) Vakfa ait makbuz, kıymetli evrak, nukut ve banka çeklerini muhafaza eder veya mesuliyeti altında muhafaza ettirir,
 2. b) Tahsilâtın zamanında yapılmasını sağlar,
 3. c) Muhasiple birlikte ödeme evrakını parafe eder.

MADDE 23 - VAKIF MURAKABE HEYETİ:

Vakıf Murakabe Heyeti Vakıf Umumi Heyeti azaları arasından üç yıl müddetle vazife görmek üzere gizli rey ve ekseriyetle seçilen üç azadan terekküp eder.

Murakabe Heyeti vakfın hesaplarını, mali işlerin sevk ve idaresini murakabe ederek vakıf Umumi Heyeti’ne her yıl sonunda bir rapor verir.

MADDE 24 - MALÎ İŞLERDE VAKFIN TEMSİLİ:

Vakıf mali işlerde çift imza ile temsil edilir.

Mütevelli heyet üyelerinden iki kişinin imzaları ile bankalardan para çekilebilir ve her türlü hukuki işlem yapılabilir. İmzalar ile birlikte "İLİM YAYMA VAKFI" ibareli daire şeklinde mühür kullanılır.

Vakıf Mütevelli heyeti, azami bir limit belirleyerek, belirlenen limit dahilinde bankalardan para çekme, para transferi yapma ve ödemeleri yapma hususunda Genel Müdür’e yetki verebilir.

MADDE 25 - İSTİŞARE HEYETİ:

İstişare Heyeti, Vakıf Umumî Heyet azâları arasından üç yıl müddetle vazife görmek üzere, umumi heyet toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile seçilen azamî 15 üyeden teşekkül eder. İstişare Heyeti yılda iki defadan az olmamak üzere toplanır ve ekseriyetle karar alır. Ayrıca Mütevelli Heyetin talebi halinde de toplanabilir.

İstişare Heyetinin Görevleri:

 1. Vakıf Mütevelli Heyeti’nin danışma organı olarak görev yapar.
 2. Vakıf gelirlerini artıracak fikirler üretir.
 3. Vakıf senedinin 3. maddesinde belirtilen vakfın gayelerinin tahakkuku için çaba harcar.
 4. Alacağı kararlar bağlayıcı nitelikte olmayıp tavsiye niteliğindedir.
 5. Sekreterya hizmeti, Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

MADDE 25/A - GENEL MÜDÜR VE DİĞER ÇALIŞANLAR:

Vakfın idari yapısı ve personel kadroları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Vakfın amaç ve faaliyetlerini yerine getirebilmesi için, Mütevelli Heyet tarafından Genel Müdür ve ihtiyaç duyulacak kadrolara yeterli sayıda personel tayin edilir.

Genel Müdür, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirli ya da belirsiz süre için seçilir. Genel Müdürün ve diğer çalışanların ücret ve özlük hakları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Genel Müdür, Vakıf Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu tarafından verilen görevleri yapar ve onların kararlarını uygular. Vakıf personelinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları Genel Müdür tarafından belirlenir ve çalışmaları denetlenir. Genel Müdürün diğer görev ve yükümlülükleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

MADDE 26 - VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK:

İşbu vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için Vakıf Umumi Heyeti mürettep sayısının 2/3 ekseriyetin toplantıya katılması ve bu toplantıda mevcudun 2/3’ünün müsbet rey kullanması suretiyle mümkündür.

Birinci toplantıda Umumî Heyetin 2/3 ekseriyeti sağlanamadığı takdirde en geç onbeş gün içerisinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için Umumi Heyet sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ve iştirak edenlerin 3/4’ünün müsbet rey kullanması şarttır.

Vakıf gayesini derpiş eden 3. maddenin (a, b, c, d) fıkraları ile vakıf gelirinin tahsis şeklini gösteren 8. maddede değişiklik yapılamaz.

MADDE 27 - VAKFIN FESHİ:

Vakfın gayesinin tahakkuku imkânsız hale gelirse, Vakıf Umumi Heyeti derhal toplantıya çağrılır. Toplantıda vakfın idamesi için tedbirler aranır. Tahassül edecek neticeye göre vakfın devamına veya feshine karar verilebilir.

Vakfın feshine karar verilebilmesi için Umumi Heyetin mürettep aza sayısının 2/3ünün müspet rey kullanması şarttır.

Feshe karar verildiği takdirde, vakfın tasfiyesi için 903 sayılı kanun ve kanunun tatbikine mütedair nizamname hükümlerine göre, selâhiyetli Asliye Hukuk Mahkemesi ile Teftiş Makamı Vakıflar Umum Müdürlüğü’nden müsaade alınır.

Feshedilen Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan bütün mameleki, fesih tarihinde vergi muafiyeti tanınmış aynı gaye ile faaliyette bulunan diğer bir vakfa devredilir.